Islam.ba Islam.ba

SURA 107.

Al-Ma'un- Davanje u naruč

( Mekka - 7 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?

2. Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,

3. i koji da se nahrani siromah - ne podstiče.

4. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,

5. molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

6. koji se samo pretvaraju

7. i nikome ništa ni u naručje ne daju!