Islam.ba Islam.ba

SURA 103.

Al-'Asr - Vrijeme

( Mekka - 3 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi vremena -

2. čovjek, doista, gubi,

3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.